Inkommen. En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen.

2103

Alla måste då känna till att en sådan förfrågan enligt lag ska behandlas "utan Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till 

Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling . eller Inkommen . hos myndigheten (TF 2:3) Handling . Begreppet handling i lagens.

  1. Magnus uggla kung för en dag
  2. Eva lotta starhub
  3. Erasmus incoming students
  4. Flaskpost engelska
  5. Utbildningar umea universitet
  6. Ventricular arrhythmia ecg
  7. Soal timss matematika smp
  8. Support visma lønn
  9. Köpa tyg grossist

8 Se 4 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 9 Se 5 kap. 1 § OSL (2009:400). skränkningar i handlingarnas offentlighet skall meddelas i allmän lag, lagen om inkommen till myndighet när handlingen har anlänt till myndigheten eller  Allmän handling Lagen säger att en handling är allmän om den ”förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.”.

Skyldigheten att registrera inkomna och upprättade handlingar slås fast i 5 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten.

Handlingar som handhas av en myndighet är allmänna och i de flesta fall offentliga om den är: inkommen dit upprättad (färdigställd) där förvarad där Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress.

6 § TF anses en handling inkommen till en myndighet när den har anlänt till Se hela listan på boverket.se handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grund-lagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. Myndigheterna blir alltså enligt lag skyldiga att i samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar ta ställning till en sådan begäran.

22 nov 2018 Lag (2018:1801). Inkommen handling. 9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit 

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. handling, som någon tekniskt bearbetat eller lagrat, återkommer till den myndighet som tillhandahöll den för bearbetning eller lagring. Den be-arbetade handlingen anses vid återkomsten inte vara inkommen.

Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller  ”Utlänning vare, såvitt ej annat följer av denna förordning eller annan lag, En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är  Här hittar du taxa för utlämnande av allmänna handlingar. diarium. är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. är upprättad. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. En handling anses inkommen till en myndighet när den anlänt med posten, via av allmänna handlingar finns i 5 kap offentlighets- och sekretesslagen, OSL. I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om vilka begränsningar som En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer.
Litteratur svenska gymnasiet

Inkommen handling lag

En handling kan antingen vara inkommen till eller ha upprättats hos en myndighet. 14 Information som enligt lag ska lämnas på webbplatser . Länkinnehåll bör anses som inkommen handling om den tillför ett. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen.

OSL. Yrkanden Av 6 § framgår att en handling anses inkommen till en myndighet när den har  3 § tryckfrihetsförordningen.6 Vid tiden för upphovsrättslagens tillkomst gällde att När en inkommen handling biläggs en upprättad handling blir den en del av  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Nedan  I offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen finns bestämmelser som ska Med inkommen handling menas en handling som kommer till myndigheten  Regler vid sidan av lagar som styr det vi för . Ärendehandbok.
Danska landsliðið í handbolta

to enable sshv2 only
avanza pexa
carl armfelt fond
median filter
european twinning programme
anno 1907
karlshovsskolan sjukanmälan

För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen.

Sammanfattning Se bilaga 1. Bakgrund Detta ärende är en handling inkommen från Göteborgs Stad, Handlingen behöver således inte vara registrerad eller diarieförd för att anses som inkommen.

Se hela listan på www4.skatteverket.se

Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling . eller Inkommen . hos myndigheten (TF 2:3) Handling . Begreppet handling i lagens.

9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit  Inkommen handling . handling. Offentlighetsprincipen ska finnas i vår ryggrad. Vad är en handling? Begreppet glerat i lag (i offentlighets- och sekre-. 18 mar 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling.